tren

Program Bilgileri

Sivil Toplum Sektörü, AB-Türkiye ilişkilerinin en dinamik boyutu olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan döneminde sivil topluma yönelik çalışmaların yürütüleceği çerçeve Programdır. Sivil Toplum alanı 2014-2020 AB Mali Yardımları döneminde enerji, ulaştırma, çevre, tarım gibi ayrı bir sektör olarak tanımlandı.

Belirtilen dönemde, AB tarafından Türkiye’ye tahsis edilecek 4,5 milyar avroluk mali yardımın 190 milyon avrosu sivil toplum sektörü altında yürütülecek proje ve programlara ayrıldı. Sivil Toplumun sektör olarak tanımlanması  ile birlikte   tahsis edilmiş bir bütçe çerçevesinde sivil topluma yönelik çalışmaların uzun vadeli bir bakış açısıyla programlanmasına zemin oluşturuldu.

AB BAŞKANLIĞI tarafından geliştirilen Sektör Planlama Dokümanı bu zeminin hatlarını ortaya koyuyor. Buna göre sivil toplum ile birlikte yapılacak veya sivil topluma yönelik yapılacak çalışmaların dört ana hedefe hizmet etmesi bekleniyor:

  1. Kamu sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi

Kamu sektörü ile STK’lar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Oluşturulacak şeffaf mekanizmalar aracılığıyla politika yapma ve yönetişim konularında STK’larla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde istişareler desteklenecek.

  1. STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi

STK’ların kuruluşu, çalışmaları, finansmanı, denetimi gibi konulardaki mevzuatın iyileştirilmesine yönelik projelere; projeler aracılığıyla sivil toplum için daha şeffaf ve hesap verebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanacak. Öte yandan STK’ların mali kapasitesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, sivil toplum finansman mekanizmalarının iyileştirilmesine destek olunacak.

  1. STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi

STK’ların ağ kurma kapasitelerinin güçlendirilerek ve kamuoyu tartışmalarına daha etkili biçimde katılmaları desteklenerek, kamu politikalarının şekillendirilmesi, uygulanması ve izlenmesi alanında etkin olmaları sağlanacak. Ayrıca STK’ların özel sektörle ilişkilerini geliştirilmesine de destek olunacak.

  1. Sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi

AB ve Türkiye STK’ları arasında uzun vadeli ortaklıkların ve işbirliğinin kurulmasına destek olunacak. Bu süreçte, STK’ların sivil toplum diyaloğuna daha fazla sahip çıkmalarına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Sivil Toplum Sektörünün programlanması ve uygulanmasından, son 15 yılda geliştirdiği sivil toplum odaklı bakış açısı ve bu alanda yürüttüğü projelerden edindiği deneyime dayanarak Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olacak.

AB Mali Yardımları çerçevesinde sivil toplum alanında sektörel bir yaklaşım geliştirilmesi bazı önemli fırsatları da beraberinde getiriyor:

Kamu kurumlarının yürüteceği projeler aracılığıyla kamu kuruluşları için sivil toplumla ilişkilerin daha fazla gündeme gelmesi;

Projelerle, mevzuata ilişkin zihinsel ve stratejik hazırlıkların yapılması;

Kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi anlamında Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından izlenen yöntemlerin, iyi uygulama örneklerinin diğer kamu kuruluşlarına da yaygınlaştırılması;

AB Başkanlığı tarafından yürütülen hibe programları aracılığıyla çok daha geniş bir STK kitlesine ulaşılarak STK’ların kapasitelerine önemli katkı sağlanması;

Hibe programlarının düzenli olarak tekrarlanan, marka değeri yaratılmış, kolay takip edilebilir bir metodoloji ile ilerlemesi;

Sivil toplum sektörü altında sağlanan kapasite geliştirme desteklerinin sadece hibe programlarıyla sınırlı kalmayıp, ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum işbirliği ile düzenli eğitim programları, mentörlük veya farklı ve yenilikçi kapasite geliştirme desteklerine zemin oluşturulması.

Sivil toplum alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında iletişim, koordinasyon ve işbirliği için itici güç olması.

Bu anlamda Sivil Toplum Sektörü kapsamında yapılacak çalışmalar önemli gelişmelerin temelini oluşturacak.

Sivil toplum sektörü altında temel olarak iki eksende geliştirilecek projeler yürütülecek:

  1. STK’ların kapasitesini geliştirmeye ve sivil toplum diyaloğunu güçlendirmeye yönelik hibe programları,
  2. Sivil toplum alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının kapasitesini geliştirmeye yönelik teknik destek programları,

Sözkonusu hibe programları, sistematik bir şekilde ilerleyen, her yıl belirli dönemlerde çağrıya çıkılan, kolay takip edilebilir programlar olarak planlanıyor. Böylelikle, sivil toplum diyaloğu ve kapasite geliştirme alanında 2017 yılında yayınlanan bir teklif çağrısının, 2018 ve 2019 yıllarında da benzer bir takvim ve yaklaşım içerisinde tekrarlanması hedefleniyor.

Sivil toplum alanında rol oynayan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülecek programlar aracılığıyla ise bu kuruluşların STK’larla daha fazla bir araya gelmesine destek olunacak. STK’ların proje faaliyetlerine katılımı ile de kamu-STK işbirliği güçlendirilecek ve yasal çerçevenin iyileştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları yürütülecek.